Стани кулинарна звезда

Общи условия

 

 

Стани кулинарна звезда

 

Изменени на 30.08.2016 г.

 

 

Общи условия

Общи условия и правила за участие Кулинарните звезди на Bella – Стани кулинарна звезда

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Играта „Кулинарните звезди на BELLA“ („Играта“) се организира и провежда от „Белла България“ АД, със седалище и адрес на управление гр.София, район Слатина, бул.“Цариградско шосе“ № 101,наричан „Организатор“ по-долу.

Изпълнител на играта е „Уот иф“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, район  Лозенец, ж.к. Лозенец, бул. „Черни Връх“ № 84, ет. 6, наричан „Изпълнител“ по - долу

Участниците в Играта декларират, че са запознати  с изложените по-долу Официални правила на Играта („Официални Правила“), приемат ги без забележка и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта и са публикувани на следния Интернет адрес: http://recepti.lavitaebella.bg/. Официалните правила са задължителни за всички участници.

Организаторът на Играта си запазва правото едностранно да променя Официалните Правила, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на Интернет страницата http://recepti.lavitaebella.bg/

Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ИГРАТА

Играта се организира на български език и се провежда на страницата на търговска марка Bella - http://recepti.lavitaebella.bg/

(изм. на 30.08.2016 г.) Играта ще продължи в периода 01.06.2016 г. до 23.11.2016, включително, като е разделена на общо 4 периода:

 • 1-ви период 03.06. – 30.06 – печелившите се теглят и обявяват на 04.07.2016г
 • (изм. на 30.08.2016 г.) 2-ри период 15.09 – 30.09 – печелившите се теглят и обявяват  на 05.10.2016г
 • (изм. на 30.08.2016 г.) 3-ти период 14.10. – 23.10 – печелившите се теглят и обявяват на 26.102016г
 • (изм. на 30.08.2016 г.) 4-ти период 11.11. - 20.11 - печелившите се теглят и обявяват на 23.11.2016г

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО И УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ

В Играта има право да участва всяко физическо лице, с местоживеене в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Белла България“ АД и „Уот иф“  ЕООД, които са свързани с Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи, братя и сестри). Всички лица, ненавършили 18 /осемнадесет/ години трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител преди да вземат участие и да предоставят свои лични данни.Участниците в Играта трябва да изпълнят описаните по-долу стъпки в посочената последователност:

 • Да се регистрират в страницата http://recepti.lavitaebella.bg/ като попълнят две имена, имейл адрес и телефон за контакт
 • (изм. на 30.08.2016 г.) Да изпратят своята любима рецепта, приготвена с продуктите на Bella (необходими продукти, описание на приготвяне и снимки 2 бр – една снимка на необходимите продукти за приготвяне и една снимка на готовото ястие. В снимката на необходимите продукти за приготвяне на рецептата задължително трябва да присъства опаковка на продукт от портфолиото на Белла). Рецептата трябва да бъде  свързана с тематиката на съответния период на участие в Играта. За всеки отделен период на Играта участниците ще могат да качват рецепти на определена тематика, която ще се обявява предвартелно на страницата http://recepti.lavitaebella.bg/ и във фейсбук страницата на Белла.

       1-ви период 03.06. – 30.06 – тематиката се обявява на   03.06.2016г

       (изм. на 30.08.2016 г.) 2-ри период 15.09 – 30.09 – тематиката се обявява на   15.09.2016г

       (изм. на 30.08.2016 г.) 3-ти период 14.10. – 23.10 – тематиката се обявява на   14.10.2016г

       (изм. на 30.08.2016 г.) 4-ти период 11.11.-20.11 - тематиката се обявява на   11.11.2016г

 

При изпълнението на тези условия, участниците получават едно участие в томболата. Всеки участник може да участва с повече от една рецепта, което автоматично увеличава броя на участия в томболата.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо Участниците.

Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на Играта („Нарушение”), ще бъде автоматично дисквалифициран от Организаторите.

Нарушение включва действия за:

 • получаване на повече от една регистрация от едно лице
 • използване на повече от един  телефон/имейл от едно и също лице за участие в Играта;
 • използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта;
 • всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила, в т.ч. правилата за регистрация и за привличане на други Участници в Играта.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на правилата на Играта.

С факта на качване на рецептите и/или снимките в http://recepti.lavitaebella.bg/ участникът декларира, че е автор, респективно че е носител на изключителните авторски права върху рецептите и/или снимките, които изпраща за участие в играта, че не е отстъпвал изключителното право за използването на рецептите и/или снимките на трети лица различни от Организатора, както и че не нарушава чужди авторски и/или други права с това си действие.

С факта на качване на рецептите и/или снимките в http://recepti.lavitaebella.bg/ участникът предоставя/прехвърля на Организатора по отношение на рецептите и/или снимките неизключителното право на използването им, за срок от 10 години, за територията на цял свят, включително, но не само правото на: възпроизвеждане на рецептите и/или снимките; разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от рецептите и/или снимките; публичното показване на рецептите и/или снимките; излъчването на рецептите и/или снимките по безжичен път, предаването и препредаването на рецептите и/или снимките по кабел; преработката на рецептите и/или снимките и използването им за създаване на ново/нови - производни произведения и самостоятелното използване на тези нови и/или производни произведения по всички посочени в чл. 18 от Закона за авторското право и сродните му права/ЗАПСП начини; включването на рецептите и/или снимките в състава на други произведения и използването на новосъздадените на база на това включване произведения по всички посочени в чл. 18 от ЗАПСП начини, както и правото на включване на всяко едно от рецептите и/или снимките в сборни и/или съставни произведения по смисъла на чл 11 от ЗАПСП и самостоятелното използване на тези произведения по всички посочени в чл. 18 от ЗАПСП начини; предлагането по безжичен път или чрез кабел, или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до рецептите и/или снимките или до част от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, внос и износ на копия от рецептите и/или снимките в търговско количество.

С факта на качване на рецептите и/или снимките в http://recepti.lavitaebella.bg/ участникът предоставя/прехвърля на Организатора по отношение на рецептите и/или снимките за срока по предходната точка, правото: да реши дали и кога съответните рецепти и/или снимки могат да бъдат разгласени; да определи времето, мястото и начина, по който да стане това; да иска запазване на целостта на съответната рецепта и/или снимка; и да се противопоставя на всякакви промени в нея от страна на трети лица, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси; на достъп до оригинала на съответната рецепта и/или снимка, когато то се намира във владение на друго лице и когато това е необходимо с оглед упражняване на имуществено или неимуществено право; да спре използването на съответната снимка поради промени в убежденията си; да променя съответната рецепта и/или снимка, ако с това не се нарушават права, придобити от други лица; да реши дали съответната рецепта и/или снимка да бъде разгласена под псевдоним или анонимно.

Организаторът не носи никаква отговорност за възникнали претенции от страна на трети лица относно нарушаване на авторски и сродни права върху изпратените рецептите и/или снимките.

С факта на качване на рецептите и/или снимките в http://recepti.lavitaebella.bg/ участникът декларира своето, и/или осигурява това от и страна на всички лица заснети в фотографските произведения качени от него в http://recepti.lavitaebella.bg/, безусловно, недвусмислено и неотменимо съгласие образът му да бъде използван по посочените начини в настоящите Официални правила.

РАЗДЕЛ 4. НАГРАДИ

(изм. на 30.08.2016 г.) За периода 03.06. – 30.06. на Играта ще бъдат изтеглени по 10 печеливши, които ще получат награда 2 броя продукти, произвеждани под марка Белла – 1 бр. Фини Точени кори Белла 400 г., 1 бр. Маргарин Белла с масло 420 гр. и по 1 брой крокодил формичка за тесто.  За периода 15.09 – 30.09; 14.10. – 23.10; 11.11.-20.11   на Играта ще бъде изтеглен 1 печеливш за всеки период, който ще получи награда  1 брой ваучер за пазаруване от ТВ Техномаркет на стойност 90 лв с ДДС  и по 1 брой крокодил формичка за тесто

(изм. на 30.08.2016 г.) Печелившата рецепта   ще бъде публикувана в блога на BELLA - http://lavitaebella.bg/  и на Facebook страницата  https://www.facebook.com/Bella.produkti

(изм. на 30.08.2016 г.) Като утешителна награда допълнително за всеки период от играта ще бъдат изтеглени по 30 бр. участници, които ще получат по 1 бр Фини Точени кори Белла и  1 бр Крокодил формичка за тесто.

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

 

РАЗДЕЛ 5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите ще бъдат раздадени с четири    томболи /по една томбола за всеки етап на играта/ между всички, които са се регистрирали в Играта и са изпратили рецепта със снимка в рамките на периода, в който се провежда Играта, и които отговарят на Условията за участие (според Раздел 3 от Официалните Правила).

(изм. на 30.08.2016 г.) Печелившите ще бъдат обявявани в края на всеки от четирите периода, през които продължава Играта. За периода 03.06. – 30.06 на Играта ще бъдат изтеглени по 10 печеливши, които ще получат награда 2 броя продукти, произвеждани под марка Белла – 1 бр. Фини Точени кори Белла 400 г., 1 бр. Маргарин Белла с масло 420 гр. и по 1 брой крокодил формичка за тесто. За периода 15.09 – 30.09; 14.10. – 23.10; 11.11.-20.11 на Играта на томболен принцип ще се тегли по един печеливш участник, който ще получи награда   1 брой ваучер за пазаруване от ТВ Техномаркет на стойност 90 лв с ДДС и по 1 брой крокодил формичка за тесто

 (изм. на 30.08.2016 г.) Като утешителна награда допълнително за всеки период от играта ще бъдат изтеглени по 30 бр. участници, които ще получат по 1бр. Фини Точени Кори Белла и 1 бр. Крокодил формичка за тесто.

(изм. на 30.08.2016 г.) Печелившата рецепта ще бъде публикувана в блога на BELLA - http://lavitaebella.bg/  и на Facebook страницата  https://www.facebook.com/Bella.produkti

(изм. на 30.08.2016 г.) Печелившите ще бъдат обявени на фен страницата на BELLA във Фейсбук и на http://lavitaebella.bg  на следните дати:

 • 1-ви период 03.06. – 30.06 – печелившите се теглят и обявяват на 04.07.2016г
 • 2-ри период 15.09 – 30.09 – печелившите се теглят и обявяват  на 05.10.2016г
 • 3-ти период 14.10. – 23.10 – печелившите се теглят и обявяват на 26.10.2016г
 • 4-ти период 11.11. – 20.11 - печелившите се теглят и обявяват на 23.11.2016г

В срок до десет работни дни, след обявяването на печелившите, Организаторът ще осъществи връзка с всеки един от печелившите по e-mail (с който са се регистрирали в Играта) за уточняване на адрес за доставка на наградата. В срок до пет работни дни след получаване на e-mail от Организатора, печелившите трябва да предоставят име и фамилия, телефон и актуален и пълен адрес за доставка на наградата на територията на страната. Ако в посочения срок, печеливш участник не подаде нужните данни за осъществяване на доставка по куриер, то той се заменя с друг печеливш от томболата, изтеглен като резерва.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Печелившите получават наградите си на предоставения от тях адрес по куриер до 40 работни дни от предоставянето на актуални и пълни данни за доставка на наградата. Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът е предоставил грешен email, адрес или телефон. При получаване на наградата печелившият участник се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност. Ако печелившият е на възраст под 18 /осемнадесет/ години се предоставя лична карта и задължително следва да бъде придружен от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство.

Ако наградата не може да бъде доставена по причини извън обхвата на Организатора (грешен адрес, сгрешени лични данни и т.н.), то тя ще бъде предоставена на друг участник, който ще бъде изтеглен като резерва на лотариен принцип. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник само ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

За да могат да получат наградата си, печелившите се съгласяват да предоставят следните данни на „Белла България“ АД и „Уот Иф“  ЕООД:

 

Име и фамилия

Адрес на електронна поща (e-mail)

Телефон за връзка

Пълен адрес на територията на страната, на който биха искали да получат, своята награда

РАЗДЕЛ 6. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Наградите ще се дават на Участници, които имат право да участват в Играта, били са обявени за печеливши по Официалните Правила на Играта, дали са точен адрес за доставка на наградата и при посещение от куриерската служба се идентифицират пред съответните служители, като представят валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта, шофьорска книжка).

РАЗДЕЛ 7. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ РЕГИСТРАЦИИ

Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации в Играта. Отговорност на всеки Участник е да провери своята успешна и правилна регистрация в Играта.

РАЗДЕЛ 8. ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ МАТЕРИАЛИ

Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички материали, подадени от тях към страницата, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и запазените права на всички такива материали. Участниците нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата, никакви материали, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.Осъществявайки коментар, пост или каквато и да е дейност на http://recepti.lavitaebella.bg/ Участниците дават своето безусловно съгласие Организаторът да събира от тях в съответствие с неговата политика за поверителност всички коментари, предложения, идеи, графики или друга информация, която Участниците предоставят на Организатора в тази игра и които материали стават собственост на „Белла България“ АД. „Белла България“ АД и упълномощените й представители ще могат свободно да копират, разкриват, разпространяват, регистрират и да използват по друг начин материалите, предоставени от Участниците /с изключение на личните им данни/, за всякакви комерсиални и некомерсиални цели, без да дължи заплащане за това и без никакви задължения за компенсации за материалите към Участника или към други страни.

Организаторът си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Играта, в т.ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления.

 

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден телефон или e-mail за контакт или не кореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на награди.

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на играта и/или съответното разпространение на наградите.

 

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Играта се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Играта. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, в резултат от такова прекратяване на Играта.

 

РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд.

 

РАЗДЕЛ 12. ЛИЧНИ ДАННИ. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата Игра Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът на Играта и неговият подизпълнител („Уот Иф“ ЕООД) да събират, обработват и съхраняват предоставените от тях лични данни, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимка да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Играта, като последният не дължи заплащане за това.